Koulutukset

Tahti Asemalla voi suorittaa osatutkintoja tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta sekä osatutkintoja media-alan perustutkinnosta.

Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen

Tunnistaa ja valita alan materiaaleja ja lisätarvikkeita: Valmentautuja valitsee pajalla olevista materiaaleista sopivan tuotteelleen tai ohjatusti käy itse hankkimassa sen. Hän käyttää ammattisanastoa materiaaleista ja osaa kertoa ohjaajalle käyttöominaisuuksista ja hoito-ohjeista kysyttäessä. Yhdessä ohjaajan kanssa lasketaan materiaalin kulutus ennen sen hankintaa.  

Suunnitella tuotteen valmistuksen: Opiskelija esittää tuotteesta luonnoksen ohjaajalle käyttäen ammattisanastoa. Opiskelija kertoo ohjaajalle mitä koneita ja laitteita hän käyttää valmistuksessa. Opiskelija valitsee langat ja neulat ja perustelee ohjaajalle valintansa. Hän käy ohjaajan kanssa läpi mitä valmistustekniikoita käyttää ja suunnittelee aikataulun valmistusprosessille.

Valmistaa tuotteen: Opiskelija aloittaa tuotteen valmistuksen suunnitelman mukaan. Hän pyytää tarvittaessa ongelmakohdissa apua. Pajalla työskennellään tilassa, jossa on myös muita, joten hän huomioi myös muut työskentelijät. Hän vuorottelee koneiden käytössä tai sopii mitkä koneet ovat hänen käytössään. Työskentelyn jälkeen hän siivoaa jälkensä ja huoltaa koneet mikäli tarvetta.

Arvioida tuotteen: Kun tuote on valmis, käydään ohjaajan kanssa arviointi läpi. Onko tuote laadukas ja kestävä ja onko valmistus tapahtunut sovitussa aikataulussa. Keskustellaan ongelmakohdista ja kehitystarpeista.

Tekstiili-ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen

Tunnistaa ja valitsee materiaaleja kiertotaloustuotteisiin: Opiskelija etsii ja hankkii materiaaleja kierrätys tuotteelleen, keskustelee ohjaajan kanssa mistä kaikkialta materiaalia voi hankkia. Hän voi hyödyntää myös pajalla olevia kierrätys materiaaleja. Osaa tunnistaa ohjatusti soveltuvat materiaalit huomioiden niiden käyttöturvallisuuden.

Suunnittelee ja valmistaa kiertotaloustuotteen: Suunnittelee ohjatusti kiertotaloustuotteen valitsemistaan materiaaleista huomioiden tuotteen tulevan käyttötarkoituksen. Ohjattuna tekee materiaali -ja tekniikkakokeiluja ja esittää ohjaajalle valmistusmenetelmät ja laskee kustannusarvion.

Laatii tuotetiedot ja hoito-ohjeet ohjatusti.

Arvioida työtään:Arvioi ohjaajan kanssa tuotteensa työn jälkeä, laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä. Ottaa vastaan ohjaajan palautteen ja omat kehittymistarpeet.

Neuletuotteiden valmistaminen

Suunnitella neuletuotteen valmistamisen: Pajalla käydään läpi mitä opiskelija aikoo valmistaa. Tutustutaan ja kokeillaan eri tekniikoita, jonka jälkeen tehdään suunnitelma valmistusprosessista. Opiskelija valitsee/ tai hankkii tarvittavat materiaalit tuotteelleen ohjaajan avustuksella.

Valmistaa neuletuotteen: Valmistaa käsineuletuotteen ohjeen mukaan edeten. Kysyy tarvittaessa neuvoa ja viimeistelee tuotteen ohjatusti. Siivoaa työympäristönsä.

Arvioida työtään: Opiskelija arvioi tuotteen laatua ja ulkonäköä. Keskustellaan ajankäytöstä ja kannattavuudesta. Hän kertoo onnistumisestaan ja ottaa vastaan palautetta.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

– av- ja julkaisutuotanto

– media-alan 3D mallintaminen

AVATUT TUTKINNON AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Media-alalla toimiminen. Tunnistaa media-alan toimintaympäristöjä: Tutkimme yhdessä alan eri työtehtäviä työmarkkinoilla, sekä kartoitamme myös alueellamme sijaitsevia alan toimijoita. Käymme läpi uutis-, some-, ja kaupallisten sivustojen sisältöjä ja pohdimme niiden eri taustavaikutteita. Otamme vastaan pajalle tulevat harjoitustyöt ja suunnittelemme niiden toteutukset asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä: Ylläpidämme pajan omia nettisivuja, joihin oppija tuottaa sisältöä. Sisältöinä on tekstin ja kuvien tuottaminen; esimerkiksi pajan kuulumisista kertominen ja tuotemainosten julkaiseminen. 

Julkaista mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla: Ylläpidämme omia koti ja facebook sivua, jonne oppija tuottaa sisältöä, esimerkiksi kertomalla pajan ajankohtaisista tapahtumista

Suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen: Ylläpidämme pajan ilmoitustaulua, jonne oppija toteuttaa mainoksia pajalla tehdyistä tuotteista. Työhön sisältyy työn suunnittelu, tuotteen valokuvaus, mainoksen sommittelu kuvankäsittelyohjelmalla ja tulostus sopivaan kokoon.

Käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita: Oppija on mukana työn vastaanottotilanteessa, jossa hän tekee myös itselleen tarvittavat muistiinpanot, sekä on tarvittaessa yhteydessä myös itse asiakkaaseen joko sähköpostitse tai puhelimitse. 

Noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja: Tutustumme yhdessä alan lainsäädäntöön ja pohdimme, miten se tulee huomioida työskentelyssä. Eritoten opiskellaan kuvien ja tekstien hyödyntäminen tekijänoikeusnäkökulmasta.

Viestiä suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla: Oppija osallistuu asiakastapaamisiin ja yhteydenpitoon. Tilanteen niin edellyttäessä, myös englanniksi.

Toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija suunnittelee alustavasti itse tuotteen, jota tarkennetaan yhdessä ohjaajan kanssa. Annetuista aikatauluista pidetään kiinni.

Julkaisugrafiikan tuotanto.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja: Työn vastaanotetaan ja suunnitellaan yhdessä ohjaajan ja tilaajan kanssa. Oppija toteuttaa suunnitellun painotuotteen, kuten mainoksen, pitäen kiinni annetusta aikataulusta.

Opiskelija käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä: Työpajalla käytetään piirtopöytää, Photoshop-, InDesign- ja Illustrator-ohjelmia. Valokuvaukseen käytetään järjestelmäkameraa. Visuaalista ilmettä suunnitellessa ja tehdessä otetaan huomioon sommittelu ja valaistus. Toimintoina käytetään myös skannausta, kopiointia, sekä tulostusta.

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen: Tilaajan toiveet ovat suunnittelun lähtökohta. Kustannuksia seurataan ja opitaan toimimaan kustannustehokkaasti.

Opiskelija dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja: Oppija täyttää päivittäin työpäiväkirjaa päivän kulusta, johon hän tallentaa myös tekemänsä työt ja loppukuvailut niiden toteutumisesta.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija suunnittelee alustavasti itse työskentelynsä kulun, jota tarkennetaan yhdessä ohjaajan kanssa. Aikataulussa pysymiseen kiinnitetään huomiota.

Media-alan 3D-mallintaminen.

Opiskelija kuvailee 3D-mallinnuksen työprosessin eri vaiheet ja ymmärtää sen etenemisen: Oppija mallintaa joko oman työnsä tai tilaustyön. Oppija ja ohjaaja laativat työsuunnitelman, johon kirjataan keskeisimmät työvaiheet. Oppija ja ohjaaja pohtivat valmiin työn käyttötarkoituksen seikkoja ja ottavat tämän huomioon suunnitelmassa.

Opiskelija käyttää 3D-mallinnuksen perustekniikoita työnsä edellyttämässä laajuudessa: Oppija mallintaa työnsä laaditun suunnitelman mukaisesti ja johdonmukaisella, tehokkaalla tavalla.

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen: Oppija säätää 3D-tulostuksen asetukset oikeanlaisiksi. Hän osaa antaa asiakkaalle suuntaa antavan arvion työn tulostuksen kestosta.

Opiskelija dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja: Oppija pitää työpäiväkirjaa ja vertaa työnsä todellista kulkua yhdessä ohjaajan kanssa laadittuun suunnitelmaan.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija hyödyntää työssään Internetistä löytyvää tietoa ja aineistoa.

Media-alan 3D-tulostaminen.

Opiskelija tunnistaa eri menetelmien ja materiaalien vaikutuksen tuotteen lopputulokseen, tulostuskelpoiset aineistot ja tiedostomuodot sekä tekee aineistoihin tarvittaessa korjauksia: Oppija tulostaa joko oman työn tai tilaustyön. Hän tarkistaa aineiston tulostuskelpoisuuden, muuntaa sen oikeaan tiedostomuotoon ja tekee tarvittaessa korjauksia.

Opiskelija tekee tulostimelle tarvittavat asetukset ja tulostaa erilaisia esineitä ohjeiden mukaan: Oppija valitsee työlle oikeanlaiset tulostinasetukset ottaen huomioon niiden vaikutuksen tulostelaatuun.

Opiskelija viimeistelee tulostamansa työn ja varmistaa työnsä laadun: Oppija irroittaa mm. tulosteen tukipilarit ja poistaa pihdeillä mahdolliset ylivedot.

Opiskelija tekee tulostimelle yleisimpiä ylläpitohuoltoja: Oppija vaihtaa tulostimen filamentin työhön sopivaksi.

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen: Oppija antaa työn tilaajalle arvion sen tulostuksen kestosta, ja hän hyväksyttää lopputuloksen tilaajalla.

Opiskelija dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja: Oppija kirjoittaa työpäiväkirjaa, jonne hän dokumentoi ratkaisujaan ja perustelee niitä.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija ottaa selvää tulostettavan työn mahdollisista tekijänoikeusasioista. Hän käyttää apunaan Internetistä löytyviä ohjeita ja aineistoa.

Kuvankäsittely.

Opiskelija käsittelee kuvia kuvankäsittelyohjelmilla erilaisiin käyttötarkoituksiin ja julkaisukanaviin: Oppija saa tilaustyönä käsiteltäväksi kuvan, jolla on selkeä tarkoitus sekä yksi tai useampi julkaisualusta verkossa. Oppija tekee työn esimerkiksi Adobe Photoshopilla nämä seikat huomioiden ja vie valmiin työn kullekin julkaisualustalle sopivaan muotoon ja formaattiin.

Opiskelija toteuttaa kuvankäsittelyn työnkulut eri tyyppisiin kuviin: Oppija harkitsee tilaustyön luonteen perusteella siinä käytettävät työkalut ja menetelmät.

Opiskelija ilmaisee kuvankäsittelyn keinoin ajatuksia, tunteita tai viestejä: Valmiissa työssä käytetyt ratkaisut tukevat mahdollisimman hyvin tilaustyön viestiä.

Opiskelija toimii ja kommunikoi yhteistyökumppaneiden kanssa: Oppija, asiakas ja ohjaaja pitävät tilaustyön tiimoilta palaverin, jossa oppija selvittää asiakkaan toiveet ja pyrkii ymmärtämään tilaustyön sisältämän viestin. Oppija on tarvittaessa sähköposti- tai puhelinyhteydessä asiakkaan kanssa tilaustyötä tehdessään.

Opiskelija huomioi ajan käyttöä ja tuotannon kustannusten rakentumista: Oppija seuraa työssä käyttämäänsä aikaa, ollen tietoinen omasta henkilökohtaisesta työtahdistaan. Oppija kirjaa eri työvaiheisiin käytetyn ajan työpäiväkirjaan.

Opiskelija osaa dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja: Oppija kirjoittaa työpäiväkirjaa, sekä esittää työn alussa suullisesti ohjaajalle suunnitelman, jossa hän kertoo suurpiirteisesti, miten aikoo valmistaa työn. Oppija osaa kysyttäessä perustella ohjaajalle tekemiään ratkaisuja.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija toimii asiakaslähtöisesti ja pitää tilaajan ajan tasalla. Oppija pysyy sovitussa aikataulussa. Oppija käyttää hyödykseen verkosta löytyvää tietoa ja aineistoa. Hän myös ottaa selvää tekemänsä työn mahdollisista kopiosuojauksellisista asioista.

Graafisen suunnittelun toteuttaminen.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa visuaalisen viestinnän tuotteita: Oppija tekee tilaustyön tai oman työn. Työn tiimoilta oppija, ohjaaja sekä mahdollinen asiakas pitävät palaverin.

Opiskelija käyttää typografiaa, kuvia ja sommittelun keinoja viestin visualisoimisessa: Oppija käyttää tarkoituksenmukaista typografiaa kiinnittäen huomiota luettavuuteen. Hän käyttää visuaalisia ratkaisuja, jotka tukevat tuotteen viestiä.

Opiskelija tunnistaa graafisen suunnittelun tuotantoprosessien vaatimukset: Oppija huomioi tuotteen julkaisualustat ja toimii niiden mukaisesti.

Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä, välineitä ja ohjelmistoja: Pajalla on käytössä tyypilliset graafisen suunnittelun ohjelmat Photoshop, Illustrator sekä InDesign.

Opiskelija dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja: Oppija pitää työpäiväkirjaa. Hän osaa perustella tekemiään visuaalisia ratkaisuja ohjaajalle.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija toimii asiakaslähtöisesti ja pitää tilaajan ajan tasalla. Oppija pysyy sovitussa aikataulussa. Oppija käyttää hyödykseen verkosta löytyvää tietoa ja aineistoa. Hän myös ottaa selvää tekemänsä työn mahdollisista kopiosuojauksellisista asioista.

Mediamateriaalien tekeminen.

Opiskelija käyttää erilaisia menetelmiä mediamateriaalien tuottamiseen: Oppija valmistaa joko tilaustyön tai oman työn. Pajalla on käytössä media alan tyypillisimmät Adobe-ohjelmat, kuten Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign sekä Premiere. Laitteiston puolesta pajalla on käytettävissä mm. järjestelmäkamera sekä mikrofoneja.

Opiskelija suoratoistaa videomateriaalia internetin kautta: Pajalla on videon suoratoistoon mahdollistavat laitteet ja ohjelmistot.

Opiskelija käyttää mediamateriaalien valmistuksessa erilaisia ilmaisukeinoja: Oppija pyrkii tekemään audiovisuaalisia ratkaisuja, jotka tukevat ja välittävät tuotteen viestiä.

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen: Oppija, asiakas ja ohjaaja pitävät tilaustyön tiimoilta palaverin, jossa oppija selvittää asiakkaan toiveet ja pyrkii ymmärtämään tilaustyön sisältämän viestin. Oppija on tarvittaessa sähköposti- tai puhelinyhteydessä asiakkaan kanssa tilaustyötä tehdessään.

Opiskelijaa dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja: Oppija pitää työpäiväkirjaa. Hän osaa perustella tekemiään audiovisuaalisia ratkaisuja ohjaajalle.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija toimii asiakaslähtöisesti ja pitää tilaajan ajan tasalla. Oppija pysyy sovitussa aikataulussa. Oppija käyttää hyödykseen verkosta löytyvää tietoa ja aineistoa. Hän myös ottaa selvää tekemänsä työn mahdollisista kopiosuojauksellisista asioista.

Videon jälkituotannossa työskentely.

Opiskelija kuvailee videotuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen: Pajalla on oma Youtube-kanava, jonne pajalaiset voivat tehdä eri aiheisia videoita, kuten musiikkivideoita. Työn alussa oppija tekee ohjaajan sekä mahdollisen asiakkaan kanssa työsuunnitelman.

Opiskelija toimii useammassa työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää jälkituotantovaiheessa: Oppija voi tehdä esimerkiksi leikkausta, erikoisefektejä ja äänisuunnittelua.

Opiskelija valitsee ja käyttää videotuotannon laitteistoa ja sovelluksia omien tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa: Pajalta löytyy Adoben lisenssi sekä järjestelmäkamera ja mikrofoneja, joita oppija hyödyntää.

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen: Oppija, asiakas ja ohjaaja pitävät tilaustyön tiimoilta palaverin, jossa oppija selvittää asiakkaan toiveet ja pyrkii ymmärtämään tilaustyön sisältämän viestin. Oppija on tarvittaessa sähköposti- tai puhelinyhteydessä asiakkaan kanssa tilaustyötä tehdessään.

Opiskelija dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja: Oppija pitää työpäiväkirjaa. Hän osaa perustella tekemiään ratkaisuja ohjaajalle.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija toimii asiakaslähtöisesti ja pitää tilaajan ajan tasalla. Oppija pysyy sovitussa aikataulussa. Oppija käyttää hyödykseen verkosta löytyvää tietoa ja aineistoa. Hän myös ottaa selvää tekemänsä työn mahdollisista kopiosuojauksellisista asioista.

Audiovisuaalinen tuotanto.

Opiskelija työskentelee moniammatillisessa työryhmässä tuotannon eri vaiheissa audiovisuaalisen alan tuotannossa: Oppija voi olla mukana esimerkiksi musiikkivideon tekemisessä bändipajan teokseen. Hän voi toimia esimerkiksi kuvaajana, ohjaajana, käsikirjoittajana, leikkaajaeditorina, äänisuunnittelijana ja niin edelleen.

Opiskelija kommunikoi moniammatillisessa työryhmässä: Oppija tietää roolinsa ja sen merkityksen videon kokonaisvaltaisen laadun kannalta.

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen: Musiikkivideota tehdessä oppijalla tulee olla tiivis kontakti kappaleen esittäjiin.

Opiskelija dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja: Oppija pitää työpäiväkirjaa. Hän osaa perustella tekemiään ratkaisuja ohjaajalle.

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan: Oppija toimii asiakaslähtöisesti ja pitää tilaajan ajan tasalla. Oppija pysyy sovitussa aikataulussa. Oppija käyttää hyödykseen verkosta löytyvää tietoa ja aineistoa. Hän myös ottaa selvää tekemänsä työn mahdollisista kopiosuojauksellisista asioista.