Palvelukuvaus

Palvelun nimi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Säädösperusta Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301

Palvelun kohderyhmä

Pitkään työttömänä olleet joiden työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintaa parantavana palveluna järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa.

Asiakkaiden ohjautuminen palveluun

Asiakkaat ohjautuvat palveluun kunnan työllisyyspalvelun kautta ja heille on laadittu työllistymissuunnitelma ja aktivointisuunnitelma.

Palvelun tarkoitus ja tavoitellut vaikutukset

Tavoitteena on erityisesti selvittää ja edistää henkilön työkykyä ja työelämävalmiuksia ja siten tukea hänen paluutaan työmarkkinoille.

Palvelun tarkoituksena on parantaa asiakkaan tietoisuutta omista vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan sekä auttaa asiakasta kehittämään omia työllistymisvalmiuksiaan. Asiakasta tuetaan siirtymisessä työllistymisprosessissaan eteenpäin.

Palvelun tavoitteena on, että asiakas

-saa kokemusta työskentelystä todellisen työelämän pelisäännöillä toimivasta työyhteisöstä

-asettaa vaiheittaisia tavoitteita itselleen sekä

-hakee ohjatusti keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi

-saa tietoa omista kyvyistään, voimavaroistaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksistaan

-tekee ohjatusti itselleen tulevaisuuden työllistymissuunnitelman ja sitoutuu sen toteuttamiseen

Tavoitteena jakson aikana on, että asiakkaat

-kykenevät säännölliseen toimintaan suunnitelman mukaisesti

-ymmärtävät oman elämän- ja terveydentilanteensa sekä siihen vaikuttavat tekijät

-tunnistavat työllistymiseen tarvittavat voimavaransa ja työllistymismahdollisuutensa

-aktivoituvat tekemään tulevaisuuden suunnitelmia

-asettavat itselleen realistisia tulevaisuuden tavoitteita ja hakevat aktiivisesti muutosta tilanteeseensa

Palvelun keskeinen sisältö

Jokaiselle asiakkaalle sovitaan yksilölliset tavoitteet, jolloin työn sekä ohjauksen ja valmennuksen tulee tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Palvelu sovitetaan henkilön työ- ja toimintakyvyn  sekä osaamisen kannalta siten, että se on asiakkaan tavoitteen  saavuttamisen kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa.

Palvelu sisältää

-asiakkaan tilanteen ja tavoitteet huomioivaa valmennusta ja ohjausta

-väliarviointi asiakkaan, valmentajan ja työllisyysohjaajan kesken, jonka tarkoituksena on seurata ja arvioida suunnitelman toteutumista

-valmennuksen järjestäjä antaa työelämäkokeilun päätyttyä arvioinnin asiakkaan työelämävalmiuksien ja työkyvyn muutoksesta

Peruslaatutason vaatimukset ja vaadittavat resurssit

Palvelun keskeisiä laatuvaatimuksia ovat:

– yksilöllinen ja kannustava ohjaus ja valmennus

– nopea reagointi asiakkaan muuttuvaan tilanteeseen

– jatkopolkujen suunnittelu ja ohjaus niiden toteuttamiseen

– verkostoyhteistyö sidosryhmien kanssa

– asiakaspalautteen kerääminen ja raportointi tilaajalle

– toiminnan jatkuva seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Palvelun tuottamiseen varattavat resurssit

– Asiakkaiden tavoitteiden mukaiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen perehtynyt ammattihenkilö, esimerkiksi työhönvalmentaja, yksilövalmentaja tai vastaavat tiedot ja taidot omaava ammattilainen

Palvelu jakaantuu kahteen tuotteeseen:

1.

Kuntouttava työtoiminta Sosiaalihuoltolain 27 d §:n työllistymistä tukevan toiminnan palveluna tarjottavan työvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa, tukea ja lisätä asiakkaan elämänhallinnan taitoja sekä työnhaun ja työssä selviytymisen valmiuksia. Työvalmennuksen avulla asiakasta tuetaan konkreettisin keinoin lähemmäksi työelämää ja koulutusta.

Yhdistys on solminut sopimukset työpajapalveluiden järjestämisestä Nokian kaupungin kanssa. Muista kunnista ja oppilaitoksista mahdollisesti tulevat voidaan ottaa mukaan, mikäli lähettävältä osapuolelta saadaan maksusitoumus.

Asiakkaat valitaan kuhunkin toimenpiteeseen ja tulosyksikköön kuntasopimuksessa sovituin perustein.

Tahti Asema ry:n toimintoja Nokialla ovat käsi- ja taidetyöpaja, mediapaja, musiikkipaja ja autopaja.

Tahti Asema ry:n työpajamallissa asiakkaan kanssa toteutetaan henkilökohtaista valmennussuunnitelmaa. Yhdistyksen työpajatoiminta on valmentavaa ja tavoitteellista.

Tavoitteena on etsiä yksilöllisiä ratkaisuja urapolun löytämiseen ottaen huomioon mm. ihmisten erilaiset oppimistyylit, omatahtisuus ja eri tukemisen keinot nivelvaiheissa ilmeneviin tilanteisiin. Esimerkiksi päihteiden vaikutusta tilanteeseen seurataan aktiivisesti.

Asia otetaan tarvittaessa esille niin yksilötasolla kuin ehkäisevänä päihdetyönä tai päihdepalveluihin liittyvissä tarpeissa ja kannanotoissa.

2.

Sosiaalihuoltolain 27 e §:n vammaisten henkilöiden työtoimintaa osatyökykyisille jotka tarvitsevat toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen tai sosiaalihuoltolain 27 d §:ssä tarkoitettuun työllistymistä tukevaan työhön. Asiakkaalla voi olla lääkärin toteama vika, vamma tai sairaus tai hän on voinut muuten olla pitkään pois työelämästä esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelman tai jonkun muun syyn takia.

Palvelu on tarkoitettu asuinpaikasta riippumatta ja toimintaan pääsee maksusitoumuksella.  

Valmennusprosessin toimenpiteet

Valmennusprosessi käynnistyy tutustumiskäynnin jälkeen alkuhaastattelulla, jossa kartoitetaan nykyinen elämäntilanne ja laaditaan ensisijaiset tavoitteet valmennusjaksolle.

Tavoitteet kirjataan valmennussuunnitelmaan, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan jakson aikana ja loppuarvioinnissa jakson päättyessä.

Varsinaisen valmennustoiminnan välineitä ovat työ- ja yksilövalmennus, palveluohjaus.

Yksilövalmennus kuuluu kaikkiin toimenpiteisiin. 

Palveluohjauksella etsitään ja koordinoidaan kohdennettuja palveluja.

Työvalmennuksella lisätään ja päivitetään työelämätaitoja ja ammatillisia valmiuksia.

Yksilövalmennuksella edistetään arjen taitoja ja toimintavalmiuksia.

Polku työpajalle

Riippuen toimenpiteestä ja tulosyksiköstä, johon on tulossa, päätöksen tekevät eri tahot seuraavasti:

Työkokeilu: Ohjaajataho (esim. Te-palvelut, sosiaalitoimi, työvoiman palvelukeskus, opinto-ohjaaja, ohjaamo) ja vastaanottavan tulosyksikön yksilövalmentaja selvittävät keskusteluin, onko työpaja kaikkein sopivin toimintatapa valmiuksien ja elämäntilanteen edistämiseen.

Yksilövalmennus: Yksilövalmennukseen ottamisesta päättää yksilövalmentaja keskusteltuaan lähettävän/ohjaavan tahon ja asiakkaan kanssa asiasta.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus sisältää valmentajan ja asiakkaan yhteisiä tapaamisia henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Yksilövalmennus voi olla esim. opiskelupaikkojen etsimistä ja hakemusten täyttämistä.

Tuki yksilövalmennuksessa on vähäisempää ja asiakkaan oma vastuu sovittujen asioiden hoitamisesta itsenäisesti suurempi. Yksilövalmennus voi olla myös osa valmentautumista työkokeiluun.

Työtoiminnan aloittaminen

Palveluntuottaja perehdyttää asiakkaan työtehtäviin ja huolehtii työturvallisuuden toteutumisesta ja työolosuhteiden soveltumisesta työtoimintapaikalla. Tilaaja ottaa tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutuksen työtoimintaan osallistuville henkilöille. Palveluntuottaja noudattaa tilaajan antamaa työtapaturmiin liittyvää ohjeistusta.

Toteutusvaihe

Palvelua toteutetaan asiakkaan, tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyönä laaditun työvalmennussopimuksen mukaisella tavalla. Työvalmennuksen alkuvaiheeseen voi sisältyä asiakkaan sosiaalisten haasteiden tai työllistymistä vaikeuttavien seikkojen kartoittamista tai selvittämistä, mutta työvalmennuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea asiakasta konkreettisin keinoin kohti työllistymistä tai koulutusta. Toteutusvaiheen aikana käsitellään ja arvioidaan asiakkaan ja palvelun tilannetta sekä mahdollisia etenemisvaihtoehtoja asiakkaan, tilaajan ja palveluntuottajan välisissä kolmikantaneuvottelussa.

Arviointi, seuranta ja vaikuttavuus

Seurannasta työpajatoiminnan aikana vastaavat työpajatoiminnan työntekijä yhdessä sosiaalityöntekijöiden ja työvoimaneuvojien kanssa. Työpajatoiminnassa havainnoinnin ja keskustelujen lisäksi pidetään alkuhaastattelu/arviointi, välihaastattelu, arviointi ja loppuhaastattelu/arviointi. Tarpeen mukaan haastatteluja voi olla myös enemmän, jos tilanne niin vaatii. Haastatteluissa arvioidaan ja kartoitetaan nuoren senhetkinen tilanne, tavoitteet, tarpeet ja jatkotoimenpiteet. Tahti Asema ry nimeää työtoimintaan osallistujalle ohjaajan, joka osoittaa työtehtävät ja opastaa ja valvoo niiden suorittamista sekä informoi työpaikalla edellytetyistä työturvallisuusohjeista ja valvoo niiden noudattamista sekä ilmoittaa kuukausittain osallistumispäivät Kaupunkikehityspalveluiden Elinkeino- ja työllisyyspalveluihin

Työtoiminnan sisältö

Työtehtävät sovelletaan työtoimintaan osallistuville asiakkaille, ja heille järjestetään riittävästi perehdytystä ja ohjausta työtehtäviin.

Työtehtävät sovitellaan henkilöille, joilla voi olla esimerkiksi liikunnallisia rajoitteita tai ongelmia oppimisessa. Työtehtäviä ovat esimerkiksi käsi- ja taidepaja, autopaja, mediapaja tai musiikkipajan työtehtävät.

Työaika on neljä tuntia päivässä. Työ tehdään arkisin aikavälillä klo 9-13.

Päätösvaihe

Palvelu päättyy tuloksen saavuttamiseen, määräajan täyttymiseen tai keskeytykseen asiakkaan, tilaajan tai palveluntuottajan yhteisten neuvottelujen tuloksena

Lähtökohtaisesti palvelu päättyy sille asetetun tavoitteen tultua saavutettua tai palvelulle määritellyn ajallisen rajoitteen täytyttyä. Palvelu voi päättyä myös ennenaikaiseen keskeytykseen, jos asiakkaan, tilaajan ja palveluntuottajan välillä käydyissä neuvotteluissa keskeytys katsotaan tarpeelliseksi. Jos esim. palvelun toteuttaminen osoittautuu asiakkaasta johtuvasta syystä vaikeaksi, voi palveluntuottaja ryhtyä toimenpiteisiin palvelun keskeyttämiseksi kolmikantaneuvottelun kautta. Jos asiakkaan kohdalla tulee esille sellaisia työllistymisen esteitä, joiden poistaminen on työvalmentajapalvelun kautta erityisen vaikeaa tai mahdotonta, palveluntuottaja tiedottaa asiasta tilaajalle palvelun keskeyttämiseksi.

Jos asiakas jättää saapumatta palveluun ilman etukäteisilmoitusta ja palveluun saapumatta jäämisten syytä ei pystytä selvittämään, palveluntuottaja tiedottaa asiasta välittömästi tilaajaa edustavalle virkailijalle. Tässä tilanteessa tilaaja ja palveluntuottaja sopii menettelytavoista joko antamalla harkintansa mukaan lisäaikaa tilanteen selvittämiseen tai sopimalla kolmikantaneuvottelun koolle kutsumisesta. Jos asiakas ei saavu sovittavaan kolmikantaneuvotteluun, päättyy palvelu keskeytymiseen.  Palveluntuottaja ja tilaaja neuvottelevat palvelun jatkamisen ehdoista, jos palvelua ei voida toteuttaa suunnitellusti asiakkaasta johtuen.

Palvelun kehittäminen

Tilaaja ja palveluntuottaja järjestävät yhteispalavereja joiden tarkoituksena on arvioida palvelun laatua ja yhteistyötä. Palavereiden aiheina on toteutetuista palveluista saadut kokemukset ja palvelun toimintatapojen kehittäminen tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyönä. Tavoitteena on paitsi kehittää palveluprosessin laatua ja toimivuutta, lisätä myös sen vaikuttavuutta. Samalla neuvotellaan mahdollisesti tarvittavista tarkennuksista palveluiden sisällöllisiin painotuksiin sekä tilaajan ja palveluntuottajan väliseen yhteistyöhön.

Henkilöstö

Palveluntuottajalla on nimetty palvelutuotannosta vastaava henkilö. Palvelutuotannosta vastaavalla henkilöllä on työvalmennuksen erikoisammattitutkinto tai vastaava hyvä asiantuntemus työvalmennuksesta. Työvalmennusta tarjoavalla henkilöstöllä on suoritettuna työvalmennuksen erikoisammattitutkinto tai vastaava hyvä asiantuntemus työvalmennuksesta tai muu riittävä tutkinto.

Laadunvalvonta

Palveluntuottaja nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa työvalmennuksen koordinoinnista. Asiakas, tilaaja ja palveluntuottaja järjestävät säännöllisesti yhteistyöpalavereja, joissa mm. keskustellaan palvelulle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä.

Palvelun kehittäminen

Palveluntuottaja ja tilaaja pitävät palaute- ja kehittämispalavereita. Palavereiden aiheina on toteutetuista palveluista saadut kokemukset ja palvelun toimintatapojen kehittäminen tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyönä. Tavoitteena on paitsi kehittää palveluprosessin laatua ja toimivuutta, lisätä myös sen vaikuttavuutta. Samalla neuvotellaan mahdollisesti tarvittavista tarkennuksista palveluiden sisällöllisiin painotuksiin sekä tilaajan ja palveluntuottajan väliseen yhteistyöhön.

Opinnollistettu

Opintosuorituksia voi suorittaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, joka sisältää ennalta suunniteltuja työssä oppimisjaksoja ja tutkinnon perusteiden mukaisia sisältöjä työtehtävissä.  Opinnollistaminen hoidetaan yhdessä oppilaitoksen vastuuopettajan, pajan valmentajan ja nuoren kanssa. Opinnollistetut pajajaksot tukevat nuorta saamaan opinnot loppuun ja tukevat nuoren kehitystä ja kasvua sekä työelämäosallisuutta.

Tahti Asemalla on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja tekstiili- ja muotialalta, media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt, av- ja julkaisutuotantoja, media-alan 3D-mallintaminen sekä työpaikkaohjaaja- ja kädentaidon ohjaamisen tutkintoja.